E    D    D    A    B

a r q u i t e c t u r a ,     g e s t i ó     i     d i s s e n y

Reforma BMW Muntañà

Estudi i valoració per reforma del concessionari BMW Muntañà de Barcelona.

Superfície 250 m² - Pressupost (PEM) 141.000 €

Centre de fisioteràpia i medicina esportivaReforma de centre de fisioteràpia i medicina esportiva a Barcelona.
Superfície 120 m² - Pressupost (PEM) 96.000 €