E    D    D    A    B

a r q u i t e c t u r a ,     g e s t i ó     i     d i s s e n y

Mobiliari Urbà per al parc de la Biosfera d'Urdaibai

Disseny d'elements de mobiliari urbà, per al concurs del parc de la Biosfera d'Urdaibai.

Proposta de disseny i fabricació per part de CUBIS.

Superfície - m² - Pressupost (PEM) 12.000 €